OBOWIĄZKI POSIADACZY ODPADÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH EWIDENCJĘ ODPADÓW

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza powoduje wytwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach zobowowiązani są do sporządzenia stosownego sprawozdania do marszałka województwa.
Termin składania przedmiotowych sprawozdań
– do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: http://umwo.opole.pl/bip/index.php?id=19&idd=74.

Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

 

wykrzykniki_czerwone.gif

 

TEKST USTAWY O ODPADACH:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 06-03-2013 09:26

Przewiń do góry