Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabór wniosków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013

po_ryby_2007-2013.jpeg Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" przypomina o ogłoszonym naborze wniosków o dofiansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 dla sektora społeczno - gospodarczego na następujące rodzaje operacji:

- Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

  • limit dostępnych środków dla w ramach naboru wynosi 3 548 543,12 złotych;

- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  • limit dostępnych środków dla w ramach naboru wynosi 2 623 907,34 złotych.

Termin składania wniosków: od 19.09.2012 r. do 18.10.2012 r.

Miejsce składania wniosków :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór wniosku o dofinansowanie;
- wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.umwo.opole.pl
- Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com

Więcej informacji nt. trwającego naboru wniosków można uzyskać w Lokalnej Grupie Rybackiej "Opolszczyzna"

(tel. 77 403 31 72, e-mail: ).

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.