Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przewodnik turystyczny

logo OROT.jpeg Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu pn. „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu to: 794 890,00 PLN.
Finansowanie: 100% wartości projektu (PO KL 2007-2013).
Czas trwania projektu: od 1 marca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, a także wciąż rosnącemu zainteresowaniu podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Opolszczyzny, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyjęła sobie za jeden z priorytetów działalności na najbliższy okres przeprowadzenie drugiej edycji kursu na przewodnika turystycznego terenowego. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowano się na przygotowanie drugiej edycji, było także wielkie zapotrzebowanie na przewodników terenowych ze strony branży turystycznej województwa oraz liczne zapytania i zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju kursie, zarówno wśród osób, które nie zdążyły się zakwalifikować do pierwszej edycji, jak i osób, które są zainteresowane rozwojem zawodowym. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna może przystąpić do realizacji profesjonalnego kursu przewodnickiego, którego integralną część stanowią zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, prowadzone innowacyjną metodą ACCUEIL.
Kurs skierowany jest do mieszkańców Opolszczyzny i prowadzony będzie na podstawie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych, ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Tym samym, wszyscy uczestnicy biorą udział w 239 godzinach zajęć teoretycznych, podczas których pogłębiają swoją wiedzę m. in. z zakresu historii, geografii, przyrody, środowiska i terenoznawstwa Polski z naciskiem na elementy typowe dla województwa opolskiego. Przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu przewodnika wraz z poznaniem atrakcji turystycznych Śląska Opolskiego, zapewni im udział w 138 godzinach wyjazdów studyjnych. Podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego (do wyboru: nauka języka angielskiego lub niemieckiego) odbędzie się podczas 136 godzin zajęć prowadzonych przez szkołę językową innowacyjną metodą ACCUEIL. Udział w kursach w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji 60 osób pracujących do zmieniających się potrzeb rynku pracy w województwie opolskim przez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji oczekiwanych przez gospodarkę regionu w ciągu 15 miesięcy.

Celami szczegółowymi projektu są:
- wzrost wiedzy i nabycie przez 60 uczestników projektu kwalifikacji w zawodzie Przewodnika Turystycznego Terenowego po woj. opolskim z nauką języka, możliwych do wykorzystania przez pracodawców w regionie,
- aktywizacja kobiet i mężczyzn znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
- zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej wśród kobiet w województwie opolskim (min. 55% uczestników projektu będą stanowiły kobiety – związane jest to z wzmocnieniem równości płci),
- wsparcie rozwoju turystyki w regionie przez zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry stanowiącej element usługi turystycznej.
Integralną częścią kursu przewodnickiego jest moduł językowy (j. angielski lub j. niemiecki) prowadzony innowacyjną metodą ACCUEIL. System ten posiada akredytację i certyfikat Komisji Europejskiej. Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu szkoły językowej. Chętne osoby, po zakończeniu kursu, będą mogły przystąpić do specjalnego egzaminu i uzyskać certyfikat ACCUEIL. Certyfikat ACCUEIL potwierdza znajomość języka u osób ubiegających się o pracę w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej i jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia,
- zamieszkują na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
- wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
- posiadają maksymalnie średnie wykształcenie,
- ich stan zdrowia umożliwia wykonanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim,
- nie były karane.

Rekrutacja ciągła
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!!
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
www.przewodnik2.orot.pl
 

Przewodnik.jpeg

Przewodnik-rewers.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.