Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie, których celem jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012r.”

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012r.”, stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012r.

Cel konsultacji
Celem konsultacji jest wypracowanie najkorzystniejszego sposobu ochrony zwierząt na terenie Gminy Turawa.

Konsultacje odbędą się w dniach: 01-21.02.2012r.

Przy konsultacji zostaną wykorzystane następujące formy:

  • publikacja tekstu dokumentu na stronie Urzędu Gminy Turawa: www.turawa.pl;
  • publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Turawa;
  • przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekologia@turawa.pl
  • przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

 

Załącznik:

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (130,95KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.