Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej" oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) a także uchwały Nr VI/107/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej"

  zawiadamiam

1) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 grudnia 2013 r. do 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turawa. ul. Opolska 39c w Turawie, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 36.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c w Turawie, o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. l, ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turawa, na adres Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa lub na adres internetowy Urzędu:
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2014 r. włącznie.

2) o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węqierskiej" - projekt planu miejscowego z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2014 r. włącznie, począwszy od dnia 24 stycznia 2014 r. na adres internetowy Urzędu:
.

 

Wójt Gminy Turawa
/-/ Waldemar Kampa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.