Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z § 10 ust. 2 oraz załącznikiem Nr 2 do Statutu Sołectwa, zwołuję zebranie wiejskie w RZĘDOWIE, które odbędzie się w dniu 07 maja 2013r., o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w RZĘDOWIE.
* Jeżeli w zebraniu uczestniczyć będzie mniej niż 1/5 mieszkańców wyborów sołtysa dokonują mieszkańcy w drugim terminie, bez względu na frekwencję. o godz. 18.15.

Porządek obrad:
1. Wybory Sołtysa.
2. Dyskusja i sprawy różne.

Wójt Gminy Turawa
/-/ Waldemar Kampa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.