Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 18.09.2013r. o godz. 9.00 (środa) w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa,
- w sprawie zmiany budżetu w 2013 r.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmiany statutu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie,
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej.
5. Realizacja budżetu za I półrocze 2013 r.
6. Stan realizacji zaplanowanych inwestycji na 2013 r.
7. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
8. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
9. Wolne wnioski.
10. Odpowiedź na złożone wnioski.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
12. Zakończenie i zamknięcie obrad.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Turawa
Maria Syboń

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.