Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Stypendia szkolne

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY TURAWA
W TERMINIE:

DO 16 WRZEŚNIA 2013r. (poniedziałek)

25 images.jpeg Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Turawa.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):


1. prawidłowo wypełnionego wniosku (na jednego ucznia należy wypełnić jeden wniosek)
2. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
3. oświadczenia o pozostaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
4. zaświadczenia z Gminnej Opieki Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach
5. zaświadczenia z Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
6. wyroku sądowego mówiącego o wysokości zarządzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS –zaliczka alimentacyjna
7. odcinek renty / emerytury
8. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne
prosi się o składanie kompletnej dokumentacji.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Turawa w pok. nr 20

 

Do pobrania

DOCwniosek o stypendium.doc (102,50KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.