Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2009r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy.

 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 2. Powołanie Komisji Wnioskowej
 3. Sprawozdanie dzierżawcy J. Srebrnego z przebiegu sezonu turystycznego oraz realizacja zawartej umowy dzierżawnej (realizacja wniosku Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i ds. Ładu i Porządku).
 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2010 r.

-w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2010 r.

-w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2010 r.

-w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 15 grudnia 2009 r. do 14 czerwca 2011 r. –wprowadzona przez Wójta Gminy na 7 dni przed sesją

-w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

-w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-w sprawie opłaty targowej

-w sprawie minimalnych stawek dzierżawy, lokali użytkowych i minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.

 1. Podjecie pozostałych uchwał:

-w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów dzierżawy, najmu i użyczenia na kolejny czas oznaczony

-w sprawie udzielenia dotacji w 2009 r. na realizacje zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

-w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2009 r.
 1. Informacja Urzędu Gminy o pozyskiwaniu środków unijnych na zaplanowane inwestycje w wieloletnim planie inwestycyjnym.
 2. Przedstawienie projektu budżetu na 2010 r.
 3. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
 4. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedź na złożone wnioski.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 8. Zakończenie obrad.

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.