Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Uczeń na wsi

Wójt Gminy Turawa informuje

wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

przyjmowane będą do dnia 30 września 2009r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie

oraz w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym SzkółO dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1.    posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu         niepełnosprawności,
2.    pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3.    posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Turawa,
4.    w przeszłości nie była stroną umowy zawartej z PFRON, którą rozwiązała z przyczyn leżących po jej stronie,
Średnie miesięczne dochody brutto osoby składającej wniosek nie mogą przekroczyć kwoty 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.  


W przypadku nieletnich niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.
Maksymalna wysokość dofinansowania w ciągu roku szkolnego 2009/2010 nie przekroczy:
1.    dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej – kwoty 2000 zł
2.    dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3000 zł,
3.    dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł.Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa, może obejmować koszty:
1.    zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2.    uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3.    związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
(w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!)
4.    kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.    wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem pkt.2.

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1.    opłaty za naukę (czesne)
2.    zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3.    dojazdów do szkoły.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie ul. Opolska 39c lub ze strony internetowej Gminy Turawa : www.turawa.pl lub ze strony internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka ”programy i zadania PFRON” /UCZEŃ NA WSI/ załączniki).


Prawidłowo wypełnione Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 września 2009 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie oraz w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół : poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 tel. /077/ 4212 – 109 wewnętrzny 125.
Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów nauki zostanie przyznana na podstawie indywidualnie zawieranych umów pomiędzy Gminą, a Wnioskodawcą.
Podpisanie tych umów nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia pomiędzy PFRON, a Gminą Turawa umowy określającej wysokość przyznanych Gminie środków finansowych na realizację programu „Uczeń na wsi”.


W przypadku przyznania Gminie Turawa przez PFRON niewystarczających środków, kwota przyznanej pomocy finansowej indywidualnym Wnioskodawcom może być niższa od wskazanej przez nich we wniosku.


W przypadku niezakwalifikowania Gminy Turawa do realizacji programu „Uczeń na wsi” Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki będą zwracane Wnioskodawcom drogą pocztową.   

 

Do pobrania:

 

DOCWniosek (893,50KB)

DOCOświadczenie o danych (25,00KB)

DOCOświadczenie o dochodach (50,00KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.