Wójt Gminy
   Turawa
 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa. 

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XVI/105/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.

Wnioski dotyczące powyższych opracowań mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na poniższy adres:

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39 c
46-045 Turawa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 DOCWniosek (23,50KB)
 
Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 11-05-2009 13:02

Przewiń do góry