OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TURAWIE

z dnia   5 maja 2009 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Turawa
zarządzonych na dzień 24 maja 2009 r.
 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Gminna Komisja Wyborcza w Turawie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 
Okręg Nr 7
 
Lista nr 1 – KWW „NASZA MAŁA OJCZYZNA”
  1. CZECH Barbara Katarzyna, lat 38, zam. Turawa – Marszałki

Lista nr 2 – KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA GMINY TURAWA

  1. KOGUT Ryszard, lat 56, zam. Turawa – Marszałki
 
 
                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                Aleksandra Kansy

 

 

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Turawa podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turawa zarządzonych na dzień 24 maja 2009 r.

 
Numer obwodu
Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

6.
Sołectwo: TURAWA

Przysiółek: MARSZAŁKI

Urząd Gminy
Turawa ul. Opolska 39c
 

Lokal obwodowej komisji wyborczej otwarty będzie w dniu głosowania w godzinach   600 - 2000

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych.

 
 
                                                                                                Wójt Gminy Turawa
                                                                                                   Waldemar Kampa
 
 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 35/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 24 marca 2009 r.
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa
 

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXIV/153/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zarządzam:

§ 1.       Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa: w 2-mandatowym okręgu wyborczym nr 7, w którym na wakujący mandat będzie wybierany 1 radny.

§ 2.         Datę wyborów wyznacza się na dzień 24 maja 2009 r.

§ 3.        Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 
 
                                                                                             WOJEWODA OPOLSKI

                                                                                             /-/ Ryszard Wilczyński

 

 


                                                Załącznik do zarządzenia Nr 35/09                   

                                                                                                  Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r.

 
KALENDARZ WYBORCZY
 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 25.03.2009 r.

-        podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

do 04.04.2009 r.

-      podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

-       zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Opolu I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych,

do 06.04.2009 r.

-    zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie,

do 09.04.2009 r.

-     powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu I Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie,

do 24.04.2009 r.

 

do godz. 24.00

-      zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej,

-        zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych,

do 03.05.2009 r.

-      powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej,

-       podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej,

do 05.05.2009 r.

-      przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów dla zarejestrowanych list kandydatów,

do 09.05.2009 r.

-     rozplakatowanie obwieszczenia gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

do 10.05.2009 r.

-        sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców,

do 22.05.2009 r.

o godz. 24.00

-      zakończenie kampanii wyborczej,

do 23.05.2009 r.

-   przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców,

do 24.05.2009 r.

godz. 6.00-20.00.

-      głosowanie

  Uwaga

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art.205 Ordynacji wyborczej/.

 

K O M U N I K A T

 

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 24 marca 2009 r.
 

       W związku z zarządzonymi na dzień 24 maja 2009 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Turawa uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do dnia 6 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30do 15.30.

       Ponadto zawiadamiam, że zgodnie. z art. 17 ust.1 Ordynacji, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turawa, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu I (adres j.w.), w terminie do dnia 6 kwietnia 2009 r. do godz.15.30.

       Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Turawie.

 

                                                                                             KOMISARZ WYBORCZY

                                                                                                 /-/ Jarosław Benedyk

 

PDFZarządzenie nr 35/09 (460,75KB) 

PDFKomunikat (383,75KB)

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 26-03-2009 08:12

Przewiń do góry