Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2009r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Turawa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:    

                                                                                                                                       1.      Otwarcie obrad

2.      Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4.      Powołanie Komisji Wnioskowej.

5.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,

- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2009 r.

- w sprawie rozwiązania i postawienia Międzygminnego Związku „Trias Opolski” w stan likwidacji.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 r.

6.      Przyjęcie budżetu na 2010 rok.- podjęcie uchwały.

7.      Przedstawienie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok

8.      Informacja Wójta Gminy o pracy w II półroczu..

9.    Informacja o obrocie gruntami i realizacja planu konserwacji zabytków gminnych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy.                                                                                   

11.   Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.

12.    Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

13.    Wolne wnioski.

14.    Odpowiedź na złożone wnioski.

15.    Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

16.    Zakończenie obrad.

 

 Publikacja:
Magdalena Sadowska

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-12-2009 09:30

Przewiń do góry