Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan

 Opole, 2008-10-02    

 
Opolski Urząd Wojewódzki
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
45-082 Opole ul. Piastowska 14
skrytka pocztowa 3
 
 
                                                                                                  
 
                                                                Szanowni Państwo
 
 
 
      W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008r., przesyłam rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan (DZ. U. Nr 173, poz. 1070), zwracam się z prośbą o powiadomienie rolników o możliwości uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w związku z ww. klęskami. Wniosek o uzyskanie pomocy należy złożyć do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października (pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia). Wzór wniosku stanowi załącznik do cytowanego rozporządzenia.                                                                                                       
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.