"Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach" - Poddziałanie 1.3.2

 7 - 8 sierpień 2008 r.

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, przy ul. Głogowskiej 27 

Trenerzy: Robert Maksymowicz - Główny Specjalista w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

               Agnieszka Szwarczyńska - Specjalista ds. pisania i oceny planów biznesowych

 Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców,zwłaszcza z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących dokonanie nowej i innowacyjnej inwestycji

 o planowanej wysokości dofinansowania ze środków UE od 200 tys. do 7.5 mln (w przypadku mikro przedsiębiorstw od 550 tys. do 7,5 mln).

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom gruntownej wiedzy nt. zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, zwłaszcza wniosku i biznesplanu,

zgodnie z wymogami określonymi dla poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013. Szkolenie składać będzie się z części teoretycznej-wykład,

a także części praktycznej, obejmującej pracę na komputerach z wykorzystaniem Generatora Wniosków.

 Program szkolenia: 

 Dzień I - 07.08.2008r.

1. Ramy prawne udzielania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy

      inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych(Dz.U. nr.193,poz.1399)

    - omówienie definicji nowej inwestycji

    - okres kwalifikowalności wydatków

    - poziom wsparcia

2. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013:

    - beneficjenci pomocy w ramach 1.3.2

    - rodzaje projektów możliwych do wsparcia

    - wielkości kwotowe i procentowe wnioskowanego dofinansowania

    - koszty kwalifikowalne

3. Omówienie zasad poprawnego przygotowania i złożenia wnisków zgodnie z wytycznymi

    "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013"

4. Najczęściej popełniane błędy, przydatne wskazówki w przygotowaniu i złożeniu wniosku

5. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego przy wykorzystaniu Generatora Wniosków systemu SEZaM

  Dzień II - 08.08.2008r.

1. Teoretyczne podstawy budowy biznesplanu

2. Omówienie dokumentów niezbędnych do przygotowania biznesplanu

3. Omówienie zasad poprawnego wypełniania załącznika nr. 3.1.3- Biznesplan, zgodnie z wytycznymi

    "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013":

    - podstawowe informacje dotyczące projektu

    - opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy

    - opis projektu

    - plan marketingowy dla projektu

    - prognoza sprzedaży

4. Biznesplan - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz prognoza - Bilans i Rachunek Wyników

5. Biznesplan - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz prognoza - Przepływy środków pieniężnych

    (część I)

6. Biznesplan - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz prognoza - Przepływy środków pieniężnych

    (część II)

7. Biznesplan - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz prognoza - Wskaźniki finansowe

 
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa w rakresie pisania własnego wniosku, bizes planu !!!

 
W ramach szkolenia zapewniamy:

1. Materiały szkoleniowe

2. Wyżywienie

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 
Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu zgłoszeniowym
:

- na nr. fax: 077 453 84 84

- maila:

Bliższych informacji udzielamy pod nr. tel. 077 453 84 84

Osoba do kontaktu: Monika Niedbał

 DOCformularz zgłoszeniowy A-5.doc (36,00KB)

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 17-07-2008 08:06

Przewiń do góry