Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 25.04.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum.

- przedstawienie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał:

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za 2007 r.

7. Przedstawienie realizacji budżetu za 2007 r.

8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

9. Opinia RIO.

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy- podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedź na złożone wnioski.

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

15. Zakończenie obrad.

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-04-2008 08:06

Przewiń do góry