Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 25.04.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum.

- przedstawienie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał:

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za 2007 r.

7. Przedstawienie realizacji budżetu za 2007 r.

8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

9. Opinia RIO.

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy- podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedź na złożone wnioski.

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

15. Zakończenie obrad.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.