Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Pomoc dla uczących się niepełnosprawnych.

Opolski Oddział Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w I półroczu 2008 r. rozpoczęła się nowa edycja programu pn. "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Program jest kontynuacją realizowanego przez PFRON (w latach 2002 - 2007) programu pn. "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.

Celem w/w programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami

      jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,

2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych

      prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych

      studiów na podstawie odrębnych przepisów,

3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki

      uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub

nauczycielskich kolegiów języków obcych,

5. uczniami szkół policealnych,

6. studentami uczelni zagranicznych,

7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

          Zgodnie z nowymi procedurami realizacji programu wnioski o dofinansowanie nauki

należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły wyższej, w następujących terminach: od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku ww. terminie, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu.

Szczegółowe informacje o programie wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej PFRON

www.pfron.org.pl   oraz w tut. Oddziale pod nr tel. (77) 423 29 93.


Adm.J.S.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.