PODATKI I OPŁATY w 2009r.
 
W dniu 28.11.2008r. na sesji Rady Gminy w Turawie zostały określone stawki podatku od nieruchomości na rok 2009,
Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi- 0,56zł.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,57zł., od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,15zł. .
Stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi -15,50zł. jest taka sama jak w roku 2008,od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 4,70zł. Jest taka sama jak w roku 2008.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1.      od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta,
2.      od 1 ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w roku 2008 za 1 kwintal wynosi -55,80zł.
Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w roku 2009 wynosi -139,50zł..
Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2009 wynosi- 279,00zł.
Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2008 za 1 m3 wynosi 152,53zł.
Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w roku 2009 wynosi 33,5566zł.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony pozostały takie same jak w 2008r.
 
 
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną na cele konsumpcyjne gospodarstw domowych z wodociągów zbiorowych w wysokości 1,87 zł/m3 oraz opłatę stałą (abonamentowa) 2 zł miesięcznie.
Za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w wysokości
4,57 zł/m3 oraz opłatastała (abonamentowa) 1 zł miesięcznie.
 
Ustalono dla mieszkańców Gminy Turawa dopłatę do zbiorowego odprowadzenie ścieków w wysokości:
1) 0,19 zł/m3 w przypadku kanalizacji grawitacyjnej
2) 0,34 zł/m3 w przypadku kanalizacji ciśnieniowej  
3) 0,19 zł/m3 w przypadku ścieków dowożonych z terenu Gminy Turawa 
Ustalono minimalne stawki w stosunku rocznym na dzierżawę następujących gruntów stanowiących własność Gminy Turawa:
 
  1. tereny wód stojących o charakterze rekreacyjnym                           - 0.10 złotych za 1 m2netto;
  2. terenu pól namiotowych oraz terenów przemysłowych                  - 0,23 złotych za 1 m2netto;
  3. gruntu przeznaczonego pod parkingi                                                - 0,67 złotych za 1 m2netto;
  4. gruntu przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreacyjne- 0,75 złotych za1 m2 netto;
  5. gruntu przeznaczonego pod działalność produkcyjną                      - 2,16 złotych za 1 m2netto;
  6. gruntu przeznaczonego pod działalność handlową usługową         - 2,65 złotych za 1 m2netto;
  7. gruntu wykorzystanego pod ustawienie planszy reklam                - 19,95 złotych za 1 m2netto;
  8. na cele nie rolne oraz nie wymienione w pkt.1÷7                             - 1,57 złotych za 1 m²netto.
 
Ustalono minimalne stawki miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Turawa  które będą stanowiły podstawę do negocjacji w celu zawarcie umów:
1)      1,93 złotych za 1 m2 netto – za lokale użytkowe służące celom kulturalno – oświatowym.
2)      7,98 złotych za 1 m2 netto – za lokale użytkowe do celów handlowych i gastronomicznych.
3)      3,13 złotych za 1 m2 netto – za lokale przeznaczone pod działalność produkcyjną
4)      6,45 złotych za 1 m2netto – za lokale usługowe związane z działalnością gospodarczą.
5)      3,32 złotych za 1 m2 netto – za pozostałe lokale użytkowe.
6)   1,57 złotych za 1 m² netto – za lokale przeznaczone na świadczenie usług medycznych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia Odział w Opolu.
 
1. Ustalono minimalną cenę ciepła za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali miesięcznie, w sezonie grzewczym:
1) 6,02 złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto przy opalaniu węglem. (ryczałtowo)
2) 8,00 złotych za  1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto przy opalaniu gazem i olejem opałowym (ryczałtowo)
2. Końcowe rozliczenie po okresie grzewczym w/g faktycznego zużycia opału.
 
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 31-12-2008 08:13

Przewiń do góry