Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa.

 

                                                                                                                 
   Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 18.12.2008 r. o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad.
2.      Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.      Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4.      Powołanie Komisji Wnioskowej.
5.      Przyjęcie budżetu Gminy na 2009 rok. – uchwała.
6.      Przyjęcie Gminnych Programów:
-  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.- uchwała
-   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2010 - uchwała
 - Przeciwdziałania Przemocy na 2009-2011 – uchwała .
7.      Podjęcie pozostałych  uchwał:
- w sprawie określenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego Planu Finansowo – Inwestycyjnego Gminy Turawa na lata 2008 – 2015”.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany.
- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2009 roku,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.
- w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa”.
8.      Informacja o pozyskanych środkach unijnych w 2008 roku.
9.      Informacja Wójta Gminy o pracy w II półroczu br.
10. Informacja o obrocie gruntami zgodnie z uchwałą RG Nr XXXIV/267/06
11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
12. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
13. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2008 r.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedź na złożone wnioski.
16. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie obrad.
 
adm. J.S. 
 
 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.