Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Otwarty konkurs ofert .

 

  
                                                     WÓJT GMINY TURAWA
            Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i
                                           sportu w 2009r. na terenie Gminy Turawa
 
 
Rodzaj zadania:
- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Turawa,
- propagowanie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim,
 zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 
Gmina Turawa przeznacza w 2009 roku na powyższe zadania kwotę 140.000 zł.
 
Zasady przyznawania dotacji:
  Podmiot składający ofertę:
     1. wykonuje zadanie samodzielnie,
     2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.
 
Termin i warunki realizacji zadania:
     1. Termin: 2009 rok
     2. Miejsce realizacji: Gmina Turawa
     3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
         Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.
 
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 15, w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa na formularzu określonym w Rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. /Dz.U. Nr 193, poz. 1891/
 
Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
     1. ocena realizacji zadania przez podmiot,
     2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
         rzeczowego zadania,
     3. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
     4. konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta,
     5. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
     Oferty powinny zawierać:
      - aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru,
      - statut podmiotu
      - sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2008r.
     
Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami/ należy
złożyć w sekretariacie lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa, z dopiskiem „Oferta – sport“.
Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa i stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej
 
                                                                                                       Wójt Gminy Turawa
                                                                                                          Waldemar Kampa
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.