Program jest kontynuacją realizowanego przez PFRON (w latach 2002-2007) programu pn. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

       Celem w/w programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

     Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

  1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
  2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
  5. uczniami szkół policealnych,
  6. studentami uczelni zagranicznych,
  7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

         Zgodnie z procedurami realizacji programu Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim (szkolnym) składane są w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku ww. terminie (lub których wniosek zostanie zweryfikowany negatywnie), mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu (a w przypadku roku przestępnego - do 29 lutego).

      Szczegółowe informacje o programie wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz załączniki”) oraz w Opolskim Oddziale pod nr tel. 077/423-29-93.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 20-02-2009 12:13

Przewiń do góry