Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na II polsko-niemiecką konferencję regionalną CSRegion.

 

 *Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej *zaprasza na organizowaną* *w ramach inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009:

działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami" *II

polsko-niemiecką* *konferencję CSRegion nt.:
Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. /Społeczna Odpowiedzialność Biznesu /narzędziem współpracy międzysektorowej”*. Konferencja finansowana jest przez Fundację im. Friedricha Eberta.**

 Tegoroczną konferencję kierujemy do *przedstawicieli firm, samorządów, organizacji pozarządowych* oraz wszystkich tych *mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego* zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu, jego społeczności oraz kreowania konkurencyjności obu województw w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i współpracę międzysektorową. Nadrzędnym tematem spotkania będzie pokazanie znaczenia współpracy biznesu z samorządem oraz płynących z tego połączenia korzyści dla wszystkich trzech sektorów oraz społeczeństwa i regionu na przykładzie przedsięwzięć zrealizowanych *w naszym regionie, w Polsce i w Niemczech*.

  Ponadto konferencja CSRegion podejmie próbę odpowiedzi na pytanie o zadania, wyzwania i problemy, jakie stoją przed partnerstwem międzysektorowym. *Dyskusja panelowa* z udziałem trzech sektorów (administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych) na temat wzajemnych oczekiwań, ograniczeń i możliwości warunkujących efektywne współdziałanie na rzecz regionu będzie stanowić zwieńczenie spotkania. Gośćmi konferencji będą *polscy i niemieccy znawcy tematu*.

*Szczegółowy program* konferencji znajduje się w załączeniu.

Konferencja rozpocznie się *9 grudnia br. (wtorek) o godzinie 10.00 *w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: *Górnośląski Związek Metropolitalny* oraz *Prezydent Miasta Gliwice*.

 

*Udział w konferencji jest bezpłatny. *Konferencja będzie tłumaczona

symultanicznie.* *Liczba miejsc jest ograniczona.* Potwierdzenie

uczestnictwa* (formularz w załączeniu) prosimy przesłać *(mailem,

faksem)* *do dnia 5 grudnia br*. Kontakt: Maja Duda, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: _maja.duda@haus.pl <>_

 

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach

www.haus.pl <http://www.haus.pl> oraz www.csr-haus.pl <http://www.csr-haus.pl>

Z wyrazami szacunku

Anna Antoniak-Tannenberg

Koordynatorka biura w Gliwicach

Szefowa Programów Europejskich

Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

DOCformularz zgloszeniowy CSRegion.doc (90,50KB)
DOCprogram_konferencja CSRegion_9 grudnia 2008.doc (104,00KB)

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.