PODATKI I OPŁATY w 2008r.


W dniu 30.11.2007r. na sesji Rady Gminy w Turawie zostały określone stawki podatku od nieruchomości na rok 2008.

Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi- 0,55zł.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,55zł., od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,14zł. .

Stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi -15,50zł. jest taka sama jak w roku 2007,od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 4,70zł tak jak w roku 2007.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta,

  2. od 1 ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w roku 2007 za 1 kwintal wynosi -58,29zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w roku 2008 wynosi -145,725zł..

Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2008 wynosi- 291,45zł.

Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzeda¿y drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2007 za 1 m3 wynosi 147,28zł.

Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w roku 2008 wynosi 32,4016zł.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony pozostały takie same jak w 2007r.

 

Stawki dzierżaw i najmów.

 

 

Minimalne stawki na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne, letniskowe, handlowe, usługowe, tereny pól namiotowych, parkingów jezior o charakterze rekreacyjnym oraz terenów przemysłowych w stosunku rocznym:

 

1)     0.10 złotych za 1 m2 netto - jezior o charakterze rekreacyjnym

2)        0,22 złotych za 1 m2 netto – terenu pól namiotowych oraz  terenów przemysłowych;

3)       0,65 złotych za 1 m2 netto – gruntu przeznaczonego pod parkingi;

4)      0,72 złotych za 1 m2 netto – gruntu przeznaczonego pod budownictwo letniskowe
i rekreacyjne;

5)      2,07 złotych za 1 m2 netto – gruntu przeznaczonego pod działalność produkcyjną;

6)      2,54 złotych za 1 m2 netto – gruntu przeznaczonego pod działalność handlową  usługową;

7)      19,12 złotych za 1 m2 netto –  gruntu wykorzystanego pod ustawienie planszy reklam.

 

Minimalne stawki miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Turawa  

 

1)      1,85 złotych za 1 m2 netto – za lokale użytkowe służące celom kulturalno – oświatowym.

2)      7,64 złotych za 1 m2 netto – za lokale użytkowe do celów handlowych i gastronomicznych.

3)      3,00 złotych za 1 m2 netto – za lokale przeznaczone pod działalność produkcyjną

4)      6,18 złotych za 1 m2 netto – za lokale usługowe związane z działalnością gospodarczą.

5)      3,18 złotych za 1 m2 netto – za pozostałe lokale użytkowe.

 

 

1. Ustala się minimalną cenę ciepła za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, w sezonie grzewczym:

1)  5,77 złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto przy opalaniu węglem. (ryczałtowo)

2) 7,50 złotych za  1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto przy opalaniu gazem i olejem opałowym (ryczałtowo)

2.  Końcowe rozliczenie po okresie grzewczym w/g faktycznego zużycia opału.

 

     Stawki obowiązują od 1 stycznia 2008r.

 

 

Nowe stawki za świadczenie usług komunalnych: wywóz śmieci, ścieków i dostawa wody

 

            Od nowego roku więcej zapłacimy za wywóz odpadów z gospodarstw domowych. Podwyżki mają wymiar ogólnopolski. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 723) będą wyższe stawki za składowanie odpadów komunalnych. Za tonę śmieci z gospodarstw domowych, które trafią na wysypisko, firmy wywozowe będą płacić 75 zł/tonę odpadów. Obecnie taka opłata wynosi 15,78 zł/tonę. Podwyższone stawki mają wymusić na firmach odbierających odpady komunalne od mieszkańców gmin kierowanie śmieci do segregacji i recyklingu.

        Podwyżki za korzystanie ze środowiska, którą składowisko odprowadza do Marszałka to nie jedyny czynnik, który wpłynie na nową cenę za odbiór odpadów. „Zakład Komunalny” Spółka zo.o. w Opolu dodatkowo przewidział wzrost opłaty za umieszczanie odpadów komunalnych na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu.  

W związku z powyższym i firma Remondis Opole Sp. zo. o., która odbiera śmieci od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa zapowiedziała podwyżki, ponieważ na koszty firmy wpływają wymienione wyżej opłaty.

 

W dniu 30 listopada 2007 r. na obrady Sesji Rady Gminy Turawa trafiły projekty uchwał w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2008r.

 Radni uchwalili następujące stawki:

  • odpady nie segregowane -   7,94  brutto od jednej osoby/miesiąc
  • odpady segregowane -        6,00  brutto od jednej osoby/miesiąc
  • stawka za opróżnianie i transport nieczystości ciekłych - 14,98  brutto za 1 m³      (dotyczy wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi) - w stawce tej wliczona jest kwota za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków i nie zostaje zmieniona (taka sama jak w 2007 r.).
  • dostawa wody pitnej- 1,62 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa 2 zł miesięcznie
  • odprowadzenie ścieków - 3,29 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa 1zł miesięcznie

Ponadto w zakresie usług za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Gminy Turawa zastosowano dopłaty w wysokościach:

  1. 0,19zł /m3 (netto) w przypadku kanalizacji grawitacyjnej
  2. 0,34zł/m3 (netto) w przypadku kanalizacji ciśnieniowej
  3. 0,19zł/m3 (netto) w przypadku ścieków dowożonych z terenu Gminy Turawa

Do stawek za dostawę wody i odprowadzenie ścieków należy doliczyć podatek VAT w wysokości 7%

Stawki za odprowadzenie ścieków zostały obniżone w związku z zwiększeniem dostawy ścieków na oczyszczalnię w Kotorzu Małym. Związane jest to z podłączeniem nowych posesji w Kotorzu Małym i Zawadzie do kanalizacji. Natomiast stawka za dostawę wody pitnej wzrosła o wskaźnik inflacji.

Wyżej wymienione  stawki będą obowiązywały od 01.01.2008 r. po uprzednim ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub niezgodności dotyczących zasad określonych w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku, którego streszczenie zostało opublikowane w poprzedniej „Fali”, oraz powyższych stawek na wywóz śmieci i ścieków prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

 

adm.J.S.

 

 

 

 


Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-12-2007 10:19

Przewiń do góry