Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 701/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ogłosił rozpoczęcie Konkursu "Tradycyjny Produkt Opolszczyzny 2007" .

Celem Konkursu "Tradycyjny Produkt Opolszczyzny 2007" jest wzmocnienie pozycji rynkowej produktów o charakterze lokalnym odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania oraz ich promocja. Konkurs ma doprowadzić do powstania rynku produktów wysokiej jakości oferowanych przez producentów w woj. opolskim oraz kreować ich pozytywny wizerunek w świadomości konsumentów. Działanie ma również na celu przygotowanie wytwórców takich produktów do ubiegania się o rejestrację produktu w Unii Europejskiej.
Nabór wniosków do konkursu będzie trwał od 1 sierpnia do 31 października 2007 r.

 

Regulamin konkursu i wzór wniosku można też pobrać od l sierpnia br. na stronie www.umwo.opole.pl. dodatkowych informacji udziela Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ­Pani Magdalena Wrzeszcz tel. 077/54 16424, e-mail m.wrzeszcz@umwo.opole.pl

 

 

Regulamin Konkursu "Tradycyjny Produkt Opolszczyzny 2007 "

 

I. Cel konkursu

 

l. Celem Konkursu "Tradycyjny Produkt Opolszczyzny" jest wzmocnienie pozycji rynkowej produktów o charakterze lokalnym odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania oraz ich promocja. Konkurs ma doprowadzić do powstania rynku produktów wysokiej jakości oferowanych przez producentów w woj. opolskim oraz kreować ich pozytywny wizerunek w świadomości konsumentów.

 

II. Warunki uczestnictwa

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty rolne lub środki spożywcze:

. wytwarzane w sposób tradycyjny (posiadające minimum 25 lat tradycji wytwarzania) . związane z regionem ( kulturowo, historycznie lub przez miejsce wytwarzania)

. charakteryzujące się wysoką jakością i wyjątkowością

 

2. Do konkursu mogą przystąpić producenci wytwarzający i sprzedający produkt rolny lub środek     spożywczy na obszarze województwa opolskiego.

 

3. W konkursie mogą brać udział:

. producenci

 .   przedsiębiorcy

. organizacje pozarządowe
. osoby fizyczne

 

       4. Produkty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:

a) sery i inne produkty mleczne

b) mięso świeże oraz produkty mięsne

c) orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)

d) wyroby piekarnicze i cukiernicze

e) oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)

f) miody

g) gotowe dania i potrawy

h) napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)

i) inne produkty

 

5. Zgłaszany produkt należy opisać zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do regulaminu, do wniosku można dołączyć załączniki np. zdjęcie produktu, dokumenty potwierdzające tradycję wytwarzania, itp.

 

6. Producent może zgłosić do konkursu jeden produkt


 

III. Terminy

 

l. Nabór wniosków do Konkursu "Tradycyjny Produkt Opolszczyzny" rozpoczyna się 1 sierpnia

     2007 r. i będzie trwał do 31 października 2007 r.

2. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa do

31 października 2007 r. 3. Komisja Konkursowa rozpatrzy wnioski zgłoszone do konkursu do dnia 23 listopada 2007 r. 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego podsumowania Konkursu w terminie do 21 grudnia 2007 r.

 

IV. Kryteria oceny i punktacja

 

l. Opis produktu: tradycja, pochodzenie oraz historia, związek z regionem,

    wyjątkowość, wysoka jakość, specyficzna metoda wytwarzania.                        - 0-5

 

   2. Czy produkt wytwarzany jest z wykorzystaniem lokalnych surowców,

   czy jest możliwość identyfikacji pochodzenia tych surowców od

   momentu powstania w gospodarstwie rolnym aż do końcowego

   produktu wytworzonego w warunkach przemysłowych?                                        - 0-5

 

3. Dostępność produktu na rynku (formy sprzedaży produktu) zasięg terytorialny,

obszar, na którym produkt jest sprzedawany, wielkość sprzedaży                    - 1 - 10

4. Członkostwo producenta ( wytwórcy produktu) w Lokalnej Grupie Działania  - 0-5

5. Czy produkt wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych                             - 0-5

 

6. Czy produkt posiada badania dot. bezpieczeństwa i jakości żywności,

    składu surowcowego produktu, itp.                                                                          - 0-5

                                                                                                                                            -

7. Czy producent podjął działania w kierunku rejestracji produktu w UE?            -  0-5

 

8. Działania marketingowe - estetyka produktu, promocja (w kraju i za granicą),

opakowanie, udział w targach, itp.                                                                          -  0-5

 

V. Nagrody

 

1. Przyznanie nagrody odbywa się w systemie konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu

     Województwa

2. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Marszałka

     Województwa

3. Nagroda przyznawana w konkursie jest nagrodą pieniężną przyznawaną wybranemu produktowi

     tradycyjnemu lub lokalnemu

4. Nagrody w wysokości 1000 zł otrzyma 10 produktów, które zostaną ocenione zgodnie

z przyjętymi kryteriami i otrzymają najwyższą punktację.

5. Nagrodę odbiera producent wyróżnionego produktu

6. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień

7. Nagrody konkursowe zostaną wypłacone do końca roku na wskazany przez laureata numer konta

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Prawo interpretacji regulaminu konkursu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie

     przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej;,

       2. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Referat Rozwoju Wsi lub osobiście w sekretariacie departamentu, pok.109 (l PIĘTRO)

 

adm. J.S. 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 20-07-2007 14:21

Przewiń do góry