Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii.

Zgłaszanie uwag do roboczej wersji Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 – 2015

 

 

   Jednym z ważniejszych działań inicjowanych w ostatnim czasie przez Radę Gminy i Urząd Gminy są prace nad Strategią Rozwoju Gminy na najbliższe dziewięć lat. Strategia Rozwoju Gminy jest długoterminowym planem, a także koncepcją działania służącą osiągnięciu wyznaczonych celów. Sformułowanie strategii, czyli długoterminowego planu rozwoju gminy, jest podstawą zarządzania gminą. Do prac w zespole do spraw opracowania Strategii, czyli do Konwentu Strategicznego, zostały zaproszone czterdzieści cztery osoby reprezentujące większość środowisk i wszystkie sołectwa Gminy. W ramach prac odbyły się trzy sesje warsztatów strategicznych w dniach: 25 kwietnia, 9 maja, 23 maja. Podczas warsztatów uczestnicy opracowywali, przy pomocy doradców z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, analizę SWOT, tj. słabych i mocnych stron Gminy oraz szans i zagrożeń dla Gminy. Warsztaty dotyczyły także weryfikacji analizy SWOT, weryfikacji głównych kierunków rozwoju Gminy, określenia celów strategicznych (długookresowych) w poszczególnych kierunkach rozwoju Gminy oraz celów operacyjnych (średniookresowych) dla celów strategicznych. Następnie uczestnicy Konwentu pracowali nad określeniem zadań do realizacji, opisem elementów wdrażania zadań (instytucja koordynująca, okres realizacji, partnerzy, źródła finansowania) oraz określeniem instrukcji i procedur wdrażania Strategii Rozwoju Gminy.

                                                                                                                  

   Za tę część pracy nad Strategią, za swój poświęcony czas i wkład w wyznaczanie kierunków rozwoju Gminy na najbliższe dziewięć lat, w imieniu Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, serdecznie wszystkim osobom biorącym udział w warsztatach strategicznych dziękuję.  

   Jednocześnie prosimy członków Konwentu i wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie swoich uwag i propozycji do opracowanego do tej pory materiału najpóźniej do dnia 22 czerwca 2007 roku (opracowany materiał w załączeniu w trzech plikach). Swoje uwagi proszę kierować do gminnego koordynatora do spraw Strategii (Urząd Gminy Turawa, Referat ds. Rozwoju, Promocji i Programów Pomocowych, Tomasz Golec, pokój nr 19, tel. 077 4212 109, 4212 110, 4212 072, faks: 077 4212 073, e-mail: tomasz.golec@turawa.pl ). Wszelkie uwagi i sugestie zostaną rozpatrzone. Planowany termin zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 – 2015 poprzez uchwałę Rady Gminy: sierpień – wrzesień 2007.

 

Załączniki:

DOCplan operacyjny_gospodarka i infrastruktura_mat_warsztatowy_poprawiony.doc (274,50KB)

DOCplan operacyjny_turystyka_mat_warsztatowy_poprawiony.doc (254,50KB)

DOCstrefa społeczna_poprawiona.doc (232,00KB)

DOCformularz zgłaszania uwag do projektu SRG Turawa.doc (36,00KB)

 

                                                                                                          Tomasz Golec

adm. J.S.

                                                                                                   

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.