WÓJT  GMINY  TURAWA

            Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i

                                           sportu w 2007r. na terenie Gminy Turawa

 

 

Rodzaj zadania:

- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Turawa,

- propagowanie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim,

  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Gmina Turawa przeznacza w 2007 roku na powyższe zadania kwotę 110.000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

  Podmiot składający ofertę:

     1. wykonuje zadanie samodzielnie,

     2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

     1. Termin: 2007 rok

     2. Miejsce realizacji: Gmina Turawa

     3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy

         Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 15, w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa na formularzu określonym w Rozporządzeniu      Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. /Dz.U. Nr  193, poz. 1891/

 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. ocena realizacji zadania przez podmiot,

     2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

     3. dotychczasowe doświadczenie oferenta,

     4. konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta,

     5. innowacyjność proponowanych rozwiązań.

     Oferty powinny zawierać:

      - aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru,

      - statut podmiotu

      - sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2006r.

     

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami/ należy złożyć w sekretariacie lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa, z dopiskiem „Oferta – sport“.

Ogłoszenie o konkursie znajduje sie również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa,  stronie internetowej www.turawa.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Turawa

                                                                                                          Waldemar Kampa

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 04-01-2007 08:48

Przewiń do góry