Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dotacje z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych dla Gminy Turawa.

skanuj.jpeg

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Dotacje z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych dla Gminy Turawa

 

 

            Gmina Turawa należy do tych aktywnych samorządów, które już od roku 2001 aktywnie włączyły się w starania o wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych poprzez fundusze europejskie. Czas przedakcesyjny, czyli fundusze do roku 2004 mamy już dawno za sobą. Gmina skorzystała z tych pieniędzy i zawdzięcza programowi SAPARD (w 50%) skanalizowanie Osowca  i części wsi Węgry.

 

            Kolejny okres korzystania z funduszy: lata 2004 – 2006 zaowocował złożeniem przez Gminę do różnych instytucji kilku wniosków, z których większość została rozpatrzona pozytywnie. Poniżej szeroko opisujemy trzy projekty, a w tabeli podajemy zestawienie pozyskanych środków.

 

Warto wspomnieć o (wielokrotnie opisywanym na łamach „Fali”) projekcie pod nazwą „Przebudowa ulicy Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej”. „Była to pierwsza zakończona inwestycja finansowana z funduszy strukturalnych na Opolszczyźnie. Na jej realizację Gmina Turawa otrzymała prawie 300 tysięcy zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończono w czerwcu 2005 roku” (cyt. za: Nowa Trybuna Opolska, 14 sierpnia 2006 roku). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego w lipcu 2004 roku. Projekt został oceniony bardzo wysoko: na 3. miejscu w województwie.

           

Kolejnym udanym podejściem okazał się wniosek złożony w maju 2005 roku na inwestycję pod nazwą „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osowcu, Gmina Turawa”. Projekt znalazł się na 1. miejscu w województwie (na 37 projektów złożonych przez gminy, powiaty, ośrodki zdrowia).

W dniu 26 lipca odbył się czwarty przetarg na realizację tej inwestycji. Zostały złożone trzy oferty, z których najniższą i zwycięską przedstawił: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „REMAL” JERZY ŚWIEC, 46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul. Oleska 37. Kwota przedstawiona w ofercie przez ww. firmę wynosi 235 098,59 zł. Z kolei kwota – całkowita wartość projektu określona w Umowie z Wojewodą Opolskim z dnia 6 lipca 2006 roku nr Z/2.16/III/3.5.2/12/05/U/23/06 - wynosi 230 268,38 zł. Z powodu wzrostu wartości projektu i w celu podpisania mowy z wykonawcą Rada Gminy Turawa w dniu 7 sierpnia 2006 roku zabezpieczyła w uchwale budżetowej środki na całość inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2006 roku

 

            W dniu 7 sierpnia 2006 roku Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3837/2006 przyjął do dofinansowania w ramach działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” projekt złożony przez Gminę Turawa pod nazwą „Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada)”. Decyzja Zarządu pozwoliła na przekazanie przyjętego projektu wraz ze wszystkimi załącznikami do Wojewody Opolskiego w celu podpisania umowy finansowej z beneficjentem (Gminą Turawa). 

            Warto w tym miejscu poinformować, że wniosek o dofinansowanie tego dużego zadania został złożony już w pierwszym konkursie o dofinansowanie zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. w dniu 2 lipca 2004 roku. Wniosek został pozytywnie oceniony w roku 2004, jednak Gmina musiała czekać na uwolnienie środków finansowych powstałych dzięki oszczędnościom przetargowych z wyżej ocenionych zadań.

            Całkowita wartość projektu wynosi 9 881 230,43 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych, tj. podlegających refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 605 614,02 zł (podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników nie podlega refundacji). Gmina wnioskuje o maksymalne dofinansowanie kosztów kwalifikowanych: 75%, tj. 7 204 210,52 zł. Wkład własny Gminy to 25% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 2 401 403,50 zł.

            Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji w Kotorzu Małym i Zawadzie. Skąd zatem ten tytuł projektu: „Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada)”? Otóż Program (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), z którego projekt będzie dofinansowany dzieli się na część regionalną i lokalną. Projekty z dziedziny ochrony środowiska o wartości powyżej 1 miliona Euro można było składać do części regionalnej. Zatem cele projektu musiały służyć nie tylko społeczności lokalnej, ale całemu regionowi – projekt ma mieć ponadlokalne oddziaływanie. Tytuł miał przekonać liczne komisje oceniające wniosek o konieczności budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Kotorza Małego i Zawady w celu ochrony wód, a zatem zdrowia większej liczby ludności. W końcu z ujęć wody pitnej w Zawadzie zaopatrywana jest znaczna część Opola. Ponadto Zawada, Kotórz Mały i jeszcze kilka miejscowości w Gminie leży nad lub bezpośrednio graniczy z obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 333) stanowiącym rezerwuar wody pitnej dla około 400 tysięcy mieszkańców województwa opolskiego i śląskiego.

 

            Zbliża się kolejny okres programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Jest to zarazem nowa perspektywa budżetowa i kolejny okres możliwości ubiegania się o fundusze unijne. Liczymy, że fundusze te nie ominą Gminy Turawa. Na razie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stworzył wstępną bazę projektów – System Ewidencji Projektów (SEP). Gmina złożyła do tego systemu w dniu 31 lipca 2006 roku 5 projektów.

 

           

 

 

                                                                                                          Tomasz Golec

                                                                                                      Kierownik Referatu

                                                                                                     Urząd Gminy Turawa


 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

Lp.

Nazwa

programu

Nazwa

zadania

Całkowita

wartość

zadania

w PLN

Wartość dofinansowania zadania

w PLN

Wartość

wkładu

własnego
w PLN

Źródło pochodzenia wkładu własnego

Okres

realizacji

projektu

Stan

 realizacji projektu

Efekty rzeczowe realizacji projektu**

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Sapard

(nr Umowy: 1244/732-080010/02

„Budowa kanalizacji sanitarnej – zad. II etap I”

(Kanalizacja części Osowca)

1 660 685 zł

760 594 zł

900 091

Budżet Gminy

2003 rok

-promesa z ARiMR z września 2002 r

Projekt zrealizowany

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa: 4729 m

Przepompownie ścieków: 2 szt.

 

2.

Sapard

(nr Umowy: 21276/732-080027/03

„Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Osowiec i części wsi Wegry”

1 508 008 zł

704 004 zł

804004

Budżet Gminy (754 004 zł), Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska (50 000 zł)

2004 rok

      Projekt zrealizowany

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa: 3013 m

 

 

3.

PAOW – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

(nr Projektu: B2-55-0052)

„Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Turawie”

75 608,05 zł

31 755 zł

43853,05

Budżet Gminy

2004 rok (październik – listopad)

 

 

Projekt zrealizowany

80 nowych plastikowych okien w Gimnazjum

dotacja Banku Światowego

4.

ZPORR 3.1. – EFRR

(nr Umowy: Z/2.16/III/3.1/38/04/U/19/04

„Przebudowa ulicy Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej”

390 450,57 zł

331 882,98 zł

58 567,59 zł

Budżet Gminy

25 kwietnia 2005 – 27 czerwca 2005 r.

 

Projekt zrealizowany

857 m wyasfaltowanej drogi gminnej (długość zmodernizowanych dróg gminnych), 108 m wybudowanej kanalizacji deszczowej

 

 

 

 

PROJEKTY ZŁOŻONE, ZATWIERDZONE LUB W TRAKCIE REALIZACJI

Lp.

Nazwa

programu

Nazwa

zadania

Całkowita

wartość

zadania

w PLN

Wartość dofinansowania zadania

w PLN

Wartość

wkładu

własnego
w PLN

Źródło pochodzenia wkładu własnego

Okres

realizacji

projektu

Stan

 realizacji projektu

Efekty rzeczowe realizacji projektu**

Uwagi

1.

ZPORR 1.2. – EFRR

(nr Projektu:Z/2.16/I/1.2/5/04

„Ochrona wód podziemnych oraz poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada)”

10 595 771,99 zł

7 946 829 zł

2 648 943 zł

Budżet Gminy

2006 - 2007

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie szczeble oceny i znalazł się na 6. miejscu. Obecnie jest na miejscu 4. Projekt otrzymał decyzję Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania. Czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą

Skanalizowanie 2 dużych wsi, ochrona 15 ujęć wody pitnej dla miasta wojewódzkiego

- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 37,43 km

- liczba wybudowanych przepompowni ścieków: 1

- liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików): 624

 

2.

ZPORR 1.5. – EFRR

(nr wniosku: Z/2.16/I/1.5/1

/04

„eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

wartość zadania dla Gminy Turawa: 121 151 zł, wartość całkowita projekt, tzn. zadań 49 gmin, 7 powiatów i Urzędu Marszałkowskiego ok. 15 mln zł

refundacja 75% kosztów kwalifikowanych (ok. 90  000 zł

31 000 zł

Budżet Gminy

Rok 2006 (do 11 listopada)

Projekt w trakcie realizacji. Komputery, infomat, skaner, router - zakupione

Zakres rzeczowy dla Gminy Turawa: Zakup 15 komputerów, 2 czytników podpisu elektronicznego, oprogramowania do e-obiegu dokumentów, 1 kiosk internetowy - infomat

 

Lp.

Nazwa

programu

Nazwa

zadania

Całkowita

wartość

zadania

w PLN

Wartość dofinansowania zadania

w PLN

Wartość

wkładu

własnego
w PLN

Źródło pochodzenia wkładu własnego

Okres

realizacji

projektu

Stan

 realizacji projektu

Efekty rzeczowe realizacji projektu**

Uwagi

3.

ZPORR 3.5.2 – EFRR

(nr wniosku: Z/2.16/III/3.5.2/12/05

„Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osowcu, Gmina Turawa”

230 268,38 zł

195 728,12 zł

34 540,26 zł

Budżet Gminy

25.08.2006 – 30.11.2006

Wniosek złożony do UMWO w dniu 4 maja 2005 r. Projekt po przetargu i po podpisaniu umowy z Wojewodą

- liczba budynków poddanych termoizolacji: 1

- liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 1

- powierzchnia Ośrodka Zdrowia z wymienionymi nośnikami energii: 218,30 m2

 

 

4.

Fundusz Spójności

Kanalizacja sanitarna Kotorza Wielkiego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego oraz Marszałków i północnego brzegu Jeziora Turawskiego, miejscowości Węgry

13 100 000 zł (nie mamy jeszcze kosztorysu – na pewno koszty będą dużo większe). Dodamy do zadania prawdopodobnie wieś Węgry

9 825 000 zł

3 275 000 zł

Budżet Gminy

2008 - 2010

wstępny wniosek złożony przez Międzygminny Związek „Trias Opolski” w roku 2004

Skanalizowanie 3 wsi oraz obrzeży Jeziora Turawskiego

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

 

l.p.

Fundusz

Projekt

Wartość złożonego wniosku i data złożenia

Realizacja / planowana realizacja

(wartość zadania po przetargu)

Refundacja środków (wartość i data)

1

Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu (poprzez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe)

Dożynki Gminne w Ligocie Turawskiej

27 000 zł (koszty planowane)

17-19.09.2004

Refundacja 3 000 zł w listopadzie 2004

2

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu

Dofinansowanie do zadania zgłoszonego do Programu Sapard

Wnioskowanie o dofinansowanie w kwocie 50 000 zł

 

Przekazanie środków przez PFOŚ – koniec grudnia 2004

3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

Wniosek o umorzenie pożyczki (30%) dla zadania „Budowa systemu kanalizacyjnego Gminy Turawa”

Wnioskowana kwota umorzenia pożyczki: 900 000 zł (30%)

Wniosek złożony w październiku 2003

Umorzenie: 2003 (900 000 zł)

4

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa opolskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa

 „XII Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Błękitną Wstęgę Jezior Turawskich –Memoriał Joachima Halupczoka”

19 500 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 3 000 zł. Dofinansowanie przyznane i przelane: 2 500 zł

Planowana realizacja: 11-12 czerwca 2005

Rada Gminna LZS Turawa zwróciła 2 500 zł do UMWO z powodu odwołania Wyścigu

5

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament Infrastruktury i Gospodarki

„Gminne zawody strażackie Gminy Turawa w Kotorzu Małym z udziałem drużyn z gminy partnerskiej Saalfelder – Hoehe”

3 000 zł (wnioskowana kwota)

9-11 czerwca 2006 roku

 

6

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

„Zawody strażackie drużyn z Gminy Turawa i drużyny z gminy partnerskiej Saalfelder – Hoehe”

 

2 580 (wnioskowana kwota)

9-11 czerwca 2006 roku

2 000

7

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Modernizacja stadionu w Kotorzu Małym

170 000 zł (promesa Urzędu Marszałkowskiego na rok 2007)

Rok 2007

 

 


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.