Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

                                   

 

konkurs KONKURS nr: 2/3.4/2006

 

STOWARZYSZENIE

„PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 

STOWARZYSZENIE „pROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W OPOLU


jako jednostka, której Zarząd Województwa Opolskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5. i 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2006

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytetu III ”Rozwój Lokalny”

Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

 

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, ul. Sempołowskiej 1, 45-034 Opole,

Punkt Informacyjny i Przyjmowania Wniosków, w terminie:

 

od dnia 13 września do 27 września 2006 roku

 

w godzinach 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku)

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 27 września 2006 roku, godz.15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Preferowane będą projekty, których rzeczowa realizacja zostanie zakończona do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: www.zporr.gov.pl

Informacje o programie znajdują się również na witrynie internetowej Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości: www.rif.opole.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.zporr.umwo.opole.pl

 

Pytania prosimy kierować na adres: e – mail: zporr@rif.opole.pl,

lub telefonicznie pod numer: (0-77) 441 – 27 – 22.

 

adm.J.S.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.