Wakacyjny konkurs fotograficzny - „Europa – obrazy życia codziennego”

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym organizowanym przez Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Głównym założeniem konkursu fotograficznego jest pokazanie obrazów życia codziennego Europy – zarówno Polski, jak i innych jej krajów, widzianych oczami mieszkańców województwa opolskiego. Główną intencją organizatorów jest, by poprzez fotografię dostrzec, odkryć, utrwalić klimat oraz specyfikę fotografowanego miejsca.

 

W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli w trzech kategoriach wiekowych: do 14., od 15. do 20. oraz od 21. lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11. sierpnia 2006 r.

Termin nadsyłania zdjęć: 30. września 2006 r.

Prace laureatów oraz prace wyróżnione zostaną nagrodzone przez organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 11. października 2006r. na stronie www.domeuropejski.pl

Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Europa – obrazy życia codziennego”

 

Głównym założeniem konkursu fotograficznego jest pokazanie obrazów życia codziennego Europy – zarówno Polski, jak i innych jej krajów, widzianych oczami mieszkańców województwa opolskiego. Główną intencją organizatorów jest, by poprzez fotografię dostrzec, odkryć, utrwalić klimat oraz specyfikę fotografowanego miejsca.

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.
 2. Po zakończeniu konkursu organizator przewiduje umieszczenie wybranych zdjęć na wystawie pokonkursowej. Miejsce i data wystawy zostaną podane do wiadomości na stronie www.domeuropejski.pl
 3. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli. Nie jest on jednak przeznaczony dla osób zajmujących się fotografią profesjonalnie.
 4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

do 14 lat         15 – 20 lat         od 21 lat

 1. By móc wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący      się na stronie www.domeuropejski.pl i przesłać pocztą elektroniczną na adres   dorota.siwy@fundacja.opole.pl, pocztą na adres:

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska
oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

ul. Słowackiego 10

45 – 364 Opole

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

             lub faksem pod numer 077/454 56 10.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11.października 2006 r.

W przypadku zgłoszeń nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Oceniane będą zdjęcia tylko tych osób, które przesłały w terminie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia robione techniką cyfrową lub analogową. Zdjęcia nadesłane drogą elektroniczną zostaną wydrukowane przez organizatora na jego koszt.
 2. Zdjęcia robione aparatem cyfrowym powinny być przesłane w jak najlepszej rozdzielczości, umożliwiającej powiększenie do formatu 20 x 30 cm, w formie pliku o rozszerzeniu .jpg, na adres mail dorota.siwy@fundacja.opole.pl lub wydrukowane i przesłane na adres organizatora (jak w pkt.5). Zdjęcia robione aparatem analogowym powinny być powiększone do formatu 20 x 30 cm i  przesłane na adres:

 Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska
       oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

                   ul. Słowackiego 10

 45-364 Opole

 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

lub zeskanowane i przesłane na wyżej podany adres mail.

Termin nadsyłania zdjęć upływa z dniem 30.września 2006 r.

 1. Do każdego zdjęcia powinien być dołączony krótki jego opis oraz następujące informacje: tytuł (tytuły) fotografii, ilość nadesłanych zdjęć, miejsce wykonania fotografii, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres internetowy, wiek).

Liczba nadsyłanych zdjęć przez jednego uczestnika konkursu jest ograniczona do dziesięciu.

 1. Zdjęcia nadsyłane pocztą powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 2. Zdjęcia oceniane będą przez Komisję Oceniającą z udziałem przedstawicieli ze strony organizatora oraz specjalisty fotografika.

Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie www.domeuropejski.pl do dnia
11. października 2006 r.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach bezpośrednio przez organizatora.
 Wyniki konkursu po ich ogłoszeniu są ostateczne i nie podlegają zmianom.

 1. Dodatkowo nagrody otrzymują osoby, których prace zdobyły najwyższą ilość punktów.
 2. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane przez organizatora otrzymują zwycięzcy każdej z trzech kategorii.
 3. Zdjęcia oceniane będą pod względem estetyki, wartości artystycznej pracy oraz zgodności z tematem i ideą konkursu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć o treści niezgodnej z tematem konkursu lub treści budzącej zastrzeżenia ze strony organizatora bądź Komisji Oceniającej.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora ma on prawo do przesunięcia terminów konkursowych lub całkowitego odwołania konkursu.
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mail dorota.siwy@fundacja.opole.pl lub telefonicznie 077/454 26 21.
 7. Dane osobowe przekazane organizatorom wykorzystaną zostaną wyłącznie na potrzeby konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także do wyeksponowania nadesłanych prac na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora.

 

adm. J.S.

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-08-2006 14:18

Przewiń do góry