Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 5.12.2006 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu   Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

     2. Sprawy regulaminowe:

      - stwierdzenie quorum,

      - przedstawienie porządku obrad,

    - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Ślubowanie Wójta Gminy.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Przyjęcie stawek podatkowych na 2007 rok:

. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

   odprowadzenie ścieków na 2007 rok

. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego

   odprowadzenia ścieków na 2007 rok,

    . w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne, letniskowe, handlowe,      przemysłów i inne usługi oraz w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe i minimalne ceny ciepła co na terenie gminy Turawa w roku 2006.

. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

6. Podjęcie uchwał.

. a/ w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2006 roku.

. b/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

7. Wstępna analiza projektu budżetu na 2007 rok.

8. Przedstawienie pism jakie wpłynęły do Rady Gminy między sesjami.

9. Informacja o zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu.

10. Wolne wnioski.

11. Odpowiedź na złożone wnioski.

12.. Przedstawienie i przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej

13. Zakończenie obrad.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.