Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Program Pegaz 2003.

 

 

 

         14.03.2006 r.

O-08/OPP/AD/1241/2006

 

Urzędy Miasta i Gmin

/wszystkie z terenu województwa opolskiego/

 

dotyczy:  informacja o realizowanym programie „PEGAZ 2003”.

 

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie prosi o zamieszczenie poniższej informacji na łamach Państwa strony internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, jak również przekazanie jej Dyrektorom Ośrodków Pomocy Społecznej
z Państwa terenu:

Od dnia 15 marca 2006 roku do dnia 15 maja 2006 roku osoby niepełnosprawne mogą składać w Opolskim Oddziale PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach programu „PEGAZ 2003” realizowanego w roku 2006.

Celem programu „PEGAZ 2003” jest pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się. Program obejmuje trzy obszary:

v    obszar A – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu,
o które ubiegać się mogą pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę  zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy – zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

Do uzyskania dofinansowania na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu nie jest konieczny udział własny.

Oprzyrządowanie samochodu montowane fabrycznie jest dofinansowywane przez PFRON pod warunkiem zakupu samochodu nie starszego niż 3-letni (2003 rok produkcji).

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, dla dofinansowania do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu wynosi 5.943,00 złotych.

v      obszar B – dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, o który ubiegać się mogą:

1)      pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

2)      niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

3)      osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:

a)      uczniami szkół ponadgimnazjalnych,

b)     słuchaczami kolegiów,

c)      studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,

d)     posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

e)     uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

f)       studentami uczelni zagranicznych,

g)     studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,

pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym;

4)      niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli wzwyż realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Do uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny
w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny brutto zakupu tego sprzętu.

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, dla adresatów wymienionych w punktach: 1) i 2) wynosi 16.980,00 złotych, 3) wynosi: 4.245,00 złotych, 4) wynosi: 2.547,00 złotych.

v      obszar C – dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
o które ubiegać się mogą:

1)       pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych
z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

2)       niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Do uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny brutto zakupu.

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, dla dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 20.376,00 złotych.

            Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów można uzyskać
w Opolskim Oddziale PFRON w Opolu przy ul.  Koraszewskiego 8-16, telefonicznie pod numerami:
0 77 423 29 95 lub 0 77 423 29 90 oraz na stronie internetowej PFRON:
www.pfron.org.pl
(zakładka programy PFRON).

Wnioski kompletne można składać w Opolskim Oddziale PFRON, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole, w terminie od dnia 15 marca 2006 roku do dnia 15 maja 2006 roku.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku, oprócz czwartków, w godzinach
od 8.00 do 14.00.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE!!!

1.      Wszystkie kserokopie dokumentów dołączanych do wniosku muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem z datą i czytelnie przez instytucje do tego upoważnione.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia kserokopii dokumentów w instytucjach do tego upoważnionych wniosek można złożyć w Opolskim Oddziale PFRON przedstawiając oryginały dokumentów pracownikowi przyjmującemu wniosek, który na miejscu potwierdzi zgodność dokumentów z oryginałami.

2.      Wszystkie dochody wymienione w oświadczeniu Wnioskodawcy o dochodach brutto
w gospodarstwie domowym należy udokumentować. Na zaświadczeniach pobieranych
z zakładów pracy winna znaleźć się adnotacja, że wpisany w zaświadczeniu dochód brutto jest dochodem pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek pielęgnacyjny i stypendium za wyniki w nauce – zgodnie z pouczeniem
z punktów 7 i 8 oświadczenia o dochodach.

 

Z poważaniem

DyrektorOpolskiegoOddziałuPFRON        

 JoannaNiedźwiedź

 

Otrzymują:

1.        Adresat.

2.        a/a.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.