Urzędy Miast i Gmin

/ wszystkie z terenu województwa opolskiego/

 

dotyczy:  informacja o programie pn. „Komputer dla Homera 2003”.

 

               Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie prosi o zamieszczenie poniższej informacji na łamach Państwa strony internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, jak również przekazanie jej Dyrektorom Ośrodków Pomocy Społecznej z Państwa terenu:

 

             Od dnia 1 marca do dnia 25 kwietnia 2006 roku osoby niepełnosprawne mogą składać w Opolskim Oddziale PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych          i niedowidzących”.

 

Celem programu  jest  pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących                          w zakupie nowoczesnego,  podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego              i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającego:

q       zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach,

q       naukę oraz zdobycie wiedzy,

q       zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.

Adresatami programu są:

q       Pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (kryterium wieku nie dotyczy osób wnioskujących  o dofinansowanie wyłącznie specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt cyfrowych książek mówionych).

q       Dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego  lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się  w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź  poszukujących pracy lub uczenie się albo studiowanie (nie dotyczy osób wnioskujących                   o dofinansowanie wyłącznie specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt cyfrowych książek mówionych).

Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub/i zawodową, która zostanie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej   w ramach programu.


W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie do:

q       zakupu podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie (udział własny                   w kwocie nie mniejszej niż 5% ceny zakupu sprzętu),

q       zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie (udział własny                  w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny zakupu  sprzętu),

q       zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie (udział własny w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny zakupu sprzętu),

q       zakupu urządzeń lektorskich ( udział własny w kwocie nie mniejszej niż 7% ceny zakupu).

W ramach programu może być także sfinansowane  szkolenie komputerowe w zakresie podstawowej obsługi  nabytego  w  ramach  programu  sprzętu i oprogramowania.

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

q       8.490,00 złotych - do zakupu podstawowego sprzętu    komputerowego,    elektronicznego            i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,

q       16.980,00 złotych - do zakupu specjalistycznego zestawu sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie.

q       33.960,00 złotych - do zakupu specjalistycznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,

q       11.886,00 złotych  - do zakupu urządzeń lektorskich.

W programie nie mogą uczestniczyć Wnioskodawcy:

q        którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON nie dotrzymali warunków zawartych umów,

q       którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

q       których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza 2.122,50 zł, a w przypadku  osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza 2.653,13 zł,

q       których dochód brutto na jednego członka rodziny (w  przypadku  osób  niewidomych   wnioskujących o   zakup  sprzętu  brajlowskiego)   przekracza  3.396,00 zł,

q       którym w okresie ostatnich pięciu lat (licząc od daty zawarcia umowy) udzielono dofinansowania lub pożyczki ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego, chyba że aplikują w ramach programu o elementy uzupełniające lub służące rozbudowie posiadanego sprzętu lub oprogramowania komputerowego, których nie objęto uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON, albo zaistniały zdarzenia losowe, potwierdzone przez właściwe jednostki, skutkujące utratą lub całkowitym zniszczeniem dofinansowanego uprzednio sprzętu komputerowego.  Dofinansowanie to można uzyskać raz  na pięć lat licząc od daty zawarcia umowy.

           Szczegółowe informacje dotyczące programu „Komputer dla Homera 2003” można uzyskać w Opolskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Koraszewskiego 8-16, w godzinach                               od 8.00 do 15.00  lub  telefonicznie pod  nr tel. 0 77 4232995  lub  0 77 4232990.

           Informacja o programie znajduje się również na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl (zakładka: programy PFRON)

            Wnioski kompletne można składać w Opolskim Oddziale PFRON,                                    ul. Koraszewskiego 8-16,  45-011 Opole, w terminie od dnia 01 marca do dnia 25 kwietnia 2006 roku.

           Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku, oprócz czwartków,  w godzinach od  8.00  do  14.00.

                                              

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE!!!

1.      Wszystkie kserokopie dokumentów dołączanych do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą i czytelnie przez instytucje do tego upoważnione.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia kserokopii dokumentów w instytucjach do tego upoważnionych wniosek można złożyć w Opolskim Oddziale PFRON przedstawiając oryginały dokumentów pracownikowi przyjmującemu wniosek, który na miejscu potwierdzi zgodność dokumentów z oryginałami.

2.      Wszystkie dochody wymienione w oświadczeniu Wnioskodawcy o dochodach brutto                  w gospodarstwie domowym należy udokumentować. Na zaświadczeniach pobieranych                  z zakładów pracy winna znaleźć się adnotacja, że wpisany w zaświadczeniu dochód brutto jest dochodem pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zasiłek pielęgnacyjny – zgodnie z pouczeniem z punktu 7  oświadczenia
o dochodach
.

 

 

 

                                                          Z poważaniem

 

 

                                                                                  Dyrektor Oddziału Opolskiego PFRON

      Joanna Niedźwiedź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 02-03-2006 09:24

Przewiń do góry