Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wysoka ocena unijnego projektu.

 

  skanuj.jpeg
                                                                                                       

 

 

                        Unijny projekt Gminy Turawa na 1. miejscu

listy rankingowej w województwie

 

 

            Gmina Turawa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 4 maja 2005 roku projekt pod nazwą „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osowcu, Gmina Turawa”.

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację projektu na podstawie sporządzonych kosztorysów inwestorskich według poziomu cen z I kwartału 2005 roku wynoszą 230 268,38 zł przy uwzględnieniu podatku VAT.

Zakłada się, że nakłady do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zostaną refinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75% kosztów kwalifikowanych projektu) oraz z budżetu państwa (10%) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR – działanie 3.5.2 – „lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”). Pozostałe wydatki Gmina Turawa sfinansuje środkami własnymi.

 

Poz

Źródła finansowania

Wartość

Struktura finansowania

I

Środki własne

           34 540,26   

15,00%

II

Środki obce (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)

         195 728,12   

85,00%

1

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

         172 701,28   

75,00%

2

Budżet państwa

           23 026,84   

10,00%

III

Ogółem I+II

         230 268,38   

100,00%

 

            Projekt dotyczy:

 

- budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy schodów terenowych,

- ocieplenia budynku,

- wewnętrznej instalacji c.o.,

- zadaszenia wejścia,

- budowy zbiornika na gaz, przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazu płynnego.

           

            Do konkursu w ramach ZPORR na lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia stanęło w maju 2005 roku 38 podmiotów, między innymi: gminy, publiczne i niepubliczne ośrodki zdrowia. Pierwszym „sitem” dla złożonych wniosków była ocena formalna, w trakcie której Urząd Marszałkowski odrzucił 23 wnioski. Pozostałe 15 wniosków przeszło do oceny merytorycznej, podczas której eksperci pozytywnie ocenili jedynie 11 wniosków. Projekt Gminy Turawa został najwyżej oceniony przez Panel Ekspertów pod względem merytoryczno-technicznym (lista rankingowa na stronie www.zporr.umwo.opole.pl , zakładka: listy rankingowe).

            Projekt Turawy i pozostałych 10 wnioskodawców czeka jeszcze opinia Regionalnego Komitetu Sterującego, decyzja Zarządu Województwa Opolskiego i ewentualne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewodą Opolskim. O dalszych losach projektu będziemy Państwa informowali.

 

 

Tomasz Golec

Kierownik Referatu Turystyki, Promocji, Sportu i Programów Pomocowych

Urząd Gminy Turawa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.