Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs ofert.

 

WÓJT GMINY TURAWA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej  

i sportu w 2006r. na terenie Gminy Turawa

 

Rodzaj zadania:

- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Turawa,

- propagowanie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim,

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Gmina Turawa przeznacza w 2006 roku na powyższe zadania kwotę 103.000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

Podmiot składający ofertę:

1. wykonuje zadanie samodzielnie,

2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin: 2006 rok

2. Miejsce realizacji: Gmina Turawa

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy

Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 15, w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. /Dz.U. Nr 193, poz. 1891/.

 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. ocena realizacji zadania przez podmiot,

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. dotychczasowe doświadczenie oferenta,

4. konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta,

5. innowacyjność proponowanych rozwiązań.

 

Oferty powinny zawierać:

- aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru,

- statut podmiotu

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2005r.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami/ należy złożyć w sekretariacie lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa, z dopiskiem „Oferta – sport“.

Ogłoszenie o konkursie znajduje sie również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, stronie internetowej www.turawa.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Turawa

   Waldemar Kampa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.