Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Remont Kapliczki.

 

Kapliczka po remoncie.

 

W niedzielę 30 października 2005 r. w Trzęsinie na terenie parafii Osowiec-Węgry ks. proboszcz Franciszek Lerch poświęcił odrestaurowaną kapliczkę św. Jana Nepomucena.

 

Wykonaniem intrady miej­scowa orkiestra rozpoczęła na­bożeństwo. Następnie wierni zaśpiewali pieśń „Zawitaj, Kró­lowo Różańca świętego…”, po czym ksiądz proboszcz rozpo­czął odmawiać dziesiątek Ró­żańca, a każde następne „Zdro­waś” rozpoczynali przedstawi­ciele różnych stanów, miesz­kańcy Trzęsiny w różnym wie­ku, ministranci i szafarze. Po modlitwie różańcowej ks. Lerch zaprezentował krótki rys historyczny odnowionej ka­pliczki oraz opowiedział życio­rys św. Jana Nepomucena. Po czym śpiewano wezwania do Matki Boskiej oraz pieśń „Świę­ty Janie Nepomucki...”. Po pieś­niach, które podtrzymywały or­gany i orkiestra, ks. proboszcz poświęcił kapliczkę i udzie­lił wszystkim zebranym bło­gosławieństwa Bożego. Nabo­żeństwo zakończyła pieśń „O Maryjo, nasza Pani...”. Ksiądz proboszcz podzięko­wał wszystkim zebra­nym za przybycie oraz zaprosił na kawę i ko­łacz, który został przy­gotowany przez miesz­kańców Trzęsiny. Było to już trzecie nabożeństwo w naszej parafii odprawiane przy przydrożnych kapliczkach. Po­goda w tę niedzielę dopisała, bo mimo jesiennego wiatru, pięknie świeciło słońce. Czas wspólnych rozmów i spotka­nia przy kawie umiliła orkiestra swoim koncertem.                                                                                                                                                

Kapliczka ta jest jedną z najstarszych w parafii Osowiec--Węgry, a umiejscowiona jest w środku Trzęsiny, obok mły­na. Najprawdopodobniej wy­budowana została w 1808 ro­ku przez Matijasa Adamca, któ­ry przybył do Trzęsiny z Turcji. O dacie powstania ka­pliczki nie ma żadnych wzmianek pisanych, ale wywnioskować można o jej powstaniu z napisu na sygnaturce i na jej umocowaniu. Kaplicz­ka składa się z trzech wnęk. We wnętrzu pierwszej za prze­szklonymi drzwiczkami figura św. Jana Nepomucena. Następ­na wnęka mieściła obraz Mat­ki Boskiej w otoczeniu anio­łów, który podarował około roku 1900 Johan Madera. Ze względu jednak na nieodwra­calne zmiany w tym obrazie w jego miejsce osadzono no­wy – Matki Boskiej Opolskiej. Nad trzecim gzymsem znajdu­je się dzwonnica, w niej na poprzecznej belce zawieszony jest dzwon, na którym wyry­te są słowa FONDATORIS WA­LENTIN SKIBA SCHLOSER TU­RAWA. ANNO1808. Kapliczka ta pełniła i pełni do dziś funk­cję dzwonnicy. Odbywały się przy niej nabożeństwa majowe i niedzielne w czasie, gdy Trzę­sina należała jeszcze do para­fii w Kotorzu Wielkim. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje jesz­cze określenie, że „w św. Jana Nepomucena Trzęsina ma od­pust”. Wtedy to mieszkańcy Trzęsiny zamawiają Mszę św. odpustową w parafialnym koś­ciele. Przez dłuższy okres nie było przy tej kapliczce żadnych nabożeństw, jednak w 1997 i 1998 roku odbyło się po jed­nym nabożeństwie majowym. Mówią mieszkańcy, że „były to uroczyste nieszpory”.

                Jako, że jest to jedna z najstarszych kapliczek na terenie naszej parafii wymagała już odnowienia. Z taką inicjatywą wystąpił na zebraniu Rady Sołeckiej jej członek a przedstawiciel miejscowości Trzęsina pan Sebastian Czech. Pomysł ten spotkał się z ogólną aprobatą, a ze względu na to, że w kasie sołeckiej były jeszcze środki finansowe postanowiono dopomóc w zakupie materiałów do przeprowadzenia remontu. Jako że mieszkańcy Trzęsiny są mocno emocjonalnie związani z tym obiektem nie trzeba ich było długo namawiać do przeprowadzenia remontu. Ochoczo przystąpiono w czynie społecznym do prac prawie konserwatorskich, a efekt końcowy jest dzisiaj bardzo widoczny.

 

                         ARTUR GALLUS

Przed remontem.

PA020507.jpeg PA020508.jpeg PA020509.jpeg PA020511.jpeg

Po remoncie.

PA300227.jpeg PA300224.jpeg PA300232.jpeg PA300045.jpeg

Uroczyste poświęcenie.

Pa300025.jpeg Pa300027.jpeg PA300033.jpeg PA300041.jpeg

Zdjęcia wykonał Pan Jan Świętek.

opr.J.S.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.