Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa

Na podstawie
art. 19 ust. l, ust. 2, pkt l, pkt 10 i ust. 6, w związku z art. 72 ust. 4, art. 31, art. 32 ust. 1 pkt l, pkt 3, ust. 2, ust. 3, stosownie do art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY TURAWA
zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono opracowanie ekofizjograficzne w związku z przystąpieniem dosporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla Terenu Usług Publicznych i Komercyjnych
wsi Zawada Gmina Turawa

Wykaz dostępny  jest w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c , 46-045 Turawa,
w pokoju nr 51, w godzinach od 9.00 do 14.00; lub na stronie internetowej Urzędu: www.turawa .pl
Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne (art. 24, ust. 1 cyt. ustawy) w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji (art. 21, ust. 3 cyt. ustawy).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Turawa wszczyna jednocześnie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko W.W projektu planu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia   20 grudnia 2004 r.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (terenu), której dotyczą.

                                                              Wójt Gminy Turawa

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.