KONSULTACJE SPOŁECZNE

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
 
                        WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO
 

            Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005 Nr 239, poz. 2019) przystąpił do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych. W ramach procesu tworzenia ww. warunków obowiązkiem organu opracowującego plany, programy i.in. dokumenty jest umożliwienie udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Konsultacje społeczne w ramach procedury udziału społeczeństwa będą trwały do 18 listopada br.

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry znajduje się w Obwieszczeniu Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na stronie internetowej:

W ramach procesu tworzenia ww. warunków obowiązkiem organu opracowującego plany, programy i.in. dokumenty jest umożliwienie udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

W zbieraniu uwag pomocne będą formularze składania uwag i wniosków dla poszczególnych regionów wodnych:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/3/567/Konsultacje_spoleczne

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor RZGW we Wrocławiu. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi będą analizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane w projekcie warunków korzystania z wód regionu. Po zakończeniu procesu konsultacji, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r., zostanie sporządzone i opublikowane uzasadnienie. Będzie ono zawierało informacje o udziale społeczeństwa oraz zostaną zestawione zgłoszone uwagi i wnioski wraz z opisem sposobu ich uwzględnienia w przygotowywanym dokumencie.

            Pragniemy, aby projektowany dokument stanowił skuteczne narzędzie w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne jego zapisy będą miały wpływ na opracowywanie operatu wodnoprawnego, wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz cofanie lub ograniczanie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Warunki korzystania z wód regionu będą wiążące nie tylko dla organów wydających decyzje, ale również dla użytkowników wód, stron postępowania i innych zainteresowanych jednostek.

Liczymy na Państwa wkład w prowadzone prace oraz zaangażowanie w aktywne współtworzenie warunków korzystania z wód.

 
 
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-11-2011 13:22

Przewiń do góry