PARP -logo.jpeg POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór wniosków w ramach I edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest  uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów z co najmniej dwóch krajów, której celem jest  przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Przy czym realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku. Takim programem jest na przykład 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Całkowity budżet programu w 2011 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 1,4 mln zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy  nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100%  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00. W przypadku złożenia wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o dacie zamknięcia naboru wniosków.

Pełna dokumentacja dla Programu Wsparcie na uzyskanie grantu znajduje się na stronach PARP: (http://www.parp.gov.pl/index/index/1818)

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 27-07-2011 08:27

Przewiń do góry