Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2011r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 r.
6. Opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium i opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 r.
8. Dyskusja na temat realizacji budżetu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok- podjęcie uchwały.
10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2010 rok- przyjęcie uchwały.
11. Podjęcie pozostałych uchwał :
- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2011 r.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/206/09 z dnia 27 listopada 2009. w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotórz Mały, Gminy Turawa.
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa.
12. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r.
13. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedź na złożone wnioski.
16. Przedstawienie i przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie obrad.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.