Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Turawa z dnia 1 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późno zm. RADA GMINY Turawa dokona wyboru ławników na kadencję lat 2012- 2015

Do Sądu Pracy, działającego w Sądzie Rejonowym w Opolu - 1 ławnika

Zgodnie z art. 162 cytowanej powyżej ustawy kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 30 czerwca 2011 r. Zgaszenia dokonane po tym terminie pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez Radę Gminy Turawa rozpatrzone)

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Zgodnie z art. 159 cytowanej powyżej ustawy ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatę za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Zgłoszenia można dokonać w biurze Rady Gminy (pok. nr 28) w godzinach pracy Urzędu Gminy Turawa.

Dokumenty do pobrania:
-
DOCZałącznik nr 1.doc (33,50KB) - oświadczenie Nr 1
- DOCZałącznik nr 2.doc (33,00KB) - oświadczenie Nr 2
- DOCZałącznik nr 3.doc (106,00KB) - zapytanie o udzielenie informacji o osobie

- DOCKarta zgłoszeniowa (58,50KB) - karta zgłoszeniowa

 

Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.