Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TURAWA

1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XXXIX/251/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.
    Granicami planu miejscowego są: od północnego zachodu - granica administracyjna gminy Turawa, od północnego wschodu - granica obrębu geodezyjnego wsi Zawada, od południowego wschodu - droga krajowa nr 45 i droga powiatowa nr 1705 wraz z tymi drogami, od południowego zachodu - trasa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Dobrzeń - Ozimek.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa uchwalone uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2010 r., określa w obszarze planu miejscowego rozwój istniejących terenów osadniczych i terenów usług.
    Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.

     Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada.
     Do sporządzenia projektu planu miejscowego przystąpiono na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Turawa, określającej obszar, przedmiot oraz zakres planu miejscowego.
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2, pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone „Opracowanie ekofizjograficzne" sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa. Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy Turawa, oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.turawa.pl.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu.
Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w terminie do dnia 13 maja 2011 r.
     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.

Wójt Gminy Turawa

Do pobrania:

DOCWNIOSEK (27,50KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.