ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY TURAWA


Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT GMINY TURAWA

w związku z podjęciem przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XXXIX/251/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada,

zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.turawa.pl

zamieszczono

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa

Opracowanie ekofizjograficzne znajduje się w Urzędzie Gminy w Turawie, przy ulicy Opolskiej 39c i może być udostępnione zainteresowanym do wglądu na zasadach określonych w art. 8 - 15 przywołanej wyżej ustawy.


Wójt Gminy Turawa

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 31-03-2011 09:32

Przewiń do góry