OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TURAWA

1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały.

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XVI/107/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały.
   Obszar planu miejscowego obejmuje wieś Kotórz Mały w granicach administracyjnych oraz część wsi Węgry przy ulicy Węgierskiej.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa uchwalone uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2010 r. określa w obszarze planu miejscowego rozwój istniejących terenów osadniczych i terenów aktywności gospodarczej oraz trasę planowanej obwodnicy drogowej dla dróg powiatowych: nr 1705 ( Zawada - Dobrodzień i nr 1706 ( Ozimek - Kotórz Mały ).
     Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały.

     Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały.
Obszar planu miejscowego obejmuje wieś Kotórz Mały w granicach administracyjnych oraz część wsi Węgry przy ulicy Węgierskiej.
     Do sporządzenia projektu zmiany planu przystąpiono na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Turawa, określającej obszar, przedmiot oraz zakres planu.
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2, pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone „Opracowanie ekofizjograficzne" sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa. Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy Turawa, oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.turawa.pl.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu.
     Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w terminie do dnia 4 maja 2011 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.


Wójt Gminy Turawa

Do pobrania:

DOCWniosek (26,50KB)


 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 22-03-2011 14:41

Przewiń do góry