Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry” 

w  części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

                Na podstawie  art. 17  pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  oraz art. 54 ust. 2 , w związku  z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a także uchwały   Nr XVI/106/2008  Rady Gminy Turawa  z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec  i Węgry"

zawiadamiam

1) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24  marca  2011 r.  do 22 kwietnia  2011 r. w siedzibie  Urzędu  Gminy Turawa  w Turawie ul. Opolska 39c,   w dni robocze w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 36.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia  2011 r. w  w siedzibie  Urzędu  Gminy Turawa, ul. Opolska 39c  46-045 Turawa o godzinie 13.00  w sali narad Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turawa, na adres Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c   46-045 Turawa lub na adres internetowy Urzędu: z podaniem  imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja  2010 r. włącznie.

2) o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń  projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Węgry i Osowiec” - projekt zmiany planu miejscowego z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Turawa w Turawie,   ul. Opolska 39c46-045 Turawa  lub za pomocą  środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja   2011 r. włącznie, począwszy od dnia 19  kwietnia  2011 r. na adres internetowy Urzędu: 

                                                                                                          Wójt Gminy Turawa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.