WOJEWODA OPOLSKI


OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst z 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Pana Jerzego Roczka - Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, Wojewoda Opolski wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr IG.V –DB-7111-4-15/10 z dnia 09.12.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: „Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada km 110+871,33 – 112+554,23” w zakresie zapisów punktu III ww. decyzji dotyczącego nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, określających wielkość powierzchni nabywanych nieruchomości:
- działka nr 841/164 obręb Zawada (jest powierzchnia 0,1228 ha, powinna być 0,1231 ha),
- działka nr 847/102 obręb Zawada (jest powierzchnia 0,0307 ha, powinna być 0,0268 ha)
oraz zmiany załączników nr 15, 23 i 26 (projektów podziału nieruchomości) stanowiących integralną część ww. decyzji.

Strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości (pok. 418, IV piętro budynku OUW w Opolu, ul. Piastowska 14) w godzinach pracy urzędu do dnia wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

 

 


Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Marek Świetlik
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości


 

 
 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 18-11-2011 14:31

Przewiń do góry