Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY TURAWA

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT GMINY TURAWA

w związku z podjęciem przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XXXIX/252/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada,

zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.turawa.pl

 zamieszczono

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa

Opracowanie ekofizjograficzne znajduje się w Urzędzie Gminy w Turawie, przy ulicy Opolskiej 39c i może być udostępnione zainteresowanym do wglądu na zasadach określonych w art. 8 - 15 przywołanej wyżej ustawy.

 
                                                                       Wójt Gminy Turawa
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.