Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 7/2011

Zarządzenie Nr 7/2011

Wójta Gminy Turawa
z dnia 25. 01. 2011r.
 
 

w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej              

 

    Na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j.Dz.U.z 2004r.Nr256,poz.2572ze zm.) oraz §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 2010r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.Nr 60,poz.373) oraz art. 30,ust.2pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591 ze zm.) zarządzam , co następuje:

 
§ 1
 
  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej , przy ul. Głównej 32.
  2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                  Wójt   Gminy Turawa

                                                                Waldemar  Kampa

 

 
 
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 711
Wójta Gminy Turawa
z dnia 25.01.2011r.
 
                     

OGŁOSZENIE   KONKURSU

 

Działając na podstawie art.36a w nawiązaniu do art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

WÓJT GMINY TURAWA

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIGOCIE TURAWSKIEJ

46-046 Ligota Turawska ul. Główna 32

 
 

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który:

 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,a w przypadku ,o którym mowa w art.36a,ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty,jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76ust.1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz.U.z2006r.Nr97,poz.674 z późn. zm.)a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną ,o której mowa w art.140ust.1ustawy z dnia 27 lipca 2005r-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.),oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,      

9)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31ust.1pkt4ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r.Nr14,poz.114 z późn.zm.)lub w art.147ust.1pkt4ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr15,poz.148z późn.zm.)

osoba niebędąca nauczycielem , która:

 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 
2) ukończyła studia magisterskie,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6)spełnia wymagania określone w §1pkt 2,5,7,9 dotyczących nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

 

2.      Złożenie oferty osoby przystępującej do konkursu wymaga przedłożenia następujących dokumentów :

 

 1) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)),

10)oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 
 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 08.02.2011r, na adres: Urząd Gminy Turawa , 46 – 045 Turawa ul. Opolska 39c, Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Turawa 46-045 Turawa ul. Opolska 39c. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                           Waldemar   Kampa
                                                        Wójt Gminy Turawa