OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY TURAWA

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych
i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XXXIX/253/2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, obejmującego obszar ograniczony granicą gminy, do działki o numerze ewidencyjnym 386/21, z włączeniem części tej działki, ograniczony dalej drogą krajową nr 46 (północna obwodnica Opola) oraz drogą łączącą drogę krajową nr 46 z układem dróg miejskich w Opolu.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XXXIX/253/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, w terminie do dnia 05.01.2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                            

   Wójt Gminy

Waldemar Kampa
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 14-12-2010 07:56

Przewiń do góry