Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

URZĄD GMINY TURAWA
OGŁASZA
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


1. Wymagania niezbędne:
• ukończone 18 lat,
• wykształcenie co najmniej średnie ( preferowani są studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
• obsługa komputera i telefonu komórkowego,

2. Wymagania dodatkowe:
• dyspozycyjność (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),
• umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami,
• obowiązkowość, rzetelność, staranność,
• umiejętność organizacji własnej pracy,
• asertywność, umiejętność zachowania spokoju,
• uprzejmość, cierpliwość,
• umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych,
• osoba zamieszkała na terenie Gminy Turawa

3. Wymagane dokumenty:
• podanie,
• życiorys zawodowy (CV)
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)”.

 

4. Miejsce składania podań:

Urząd Gminy w Turawie
ul. Opolska 39c
46 – 045 Turawa

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie lub pocztą z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011” w terminie do dnia 20 grudnia 2010 roku. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Brzozowska lub Piotr Dziedzic tel. : 774212109 lub 774212072


Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl


Dokumenty do pobrania:
DOCOświadczenie o niekaralności (10,48KB)
DOCOświadczenie o zdolności do pełnej zdolności do czynności prawnych (10,92KB)
DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (9,89KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.