OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TURAWA

1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada.

     Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XL/261/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada.
     Granicami planu miejscowego są: od północnego zachodu - droga krajowa nr 45 i droga powiatowa nr 1705, od wschodu i południowego wschodu - granica obrębu geodezyjnego wsi Zawada i linia kolejowa nr 301 Opole - Namysłów, od południowego zachodu - granica administracyjna gminy linia w kierunku drogi krajowej nr 45.
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa uchwalone uchwałą Nr XL/256/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2010 r., określa w obszarze planu miejscowego rozwój istniejących terenów osadniczych i terenów usług oraz trasę planowanej obwodnicy drogowej dla drogi krajowej nr 45 relacji Opole - Kluczbork.
    Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada.

     Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.  zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada.
Do sporządzenia projektu planu miejscowego przystąpiono na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Turawa, określającej obszar, przedmiot oraz zakres planu miejscowego.
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2, pkt 23, lit d przywołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaje zamieszczone „Opracowanie ekofizjograficzne" sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa. Wykaz danych dostępny jest w Urzędzie Gminy Turawa, oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.turawa.pl.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu.
Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w terminie do dnia 20 maja 2011r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.

 

Wójt Gminy Turawa

Do pobrania:

DOCWNIOSEK (28,00KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-04-2011 09:31

Przewiń do góry